Šta je barometar i kako radi

Prije polaska na izlet zabri­nuti pogled na barometar, da li da ipak ponesemo ki­šobran? Pomoću barometra mjeri­mo zračni pritisak atmosfe­re, čije jačanje (»lijepo«) ili padanje (»loše«) dozvolja­va važne zaključke o razvo­ju vremena.
Obični kućanski barometri imaju dvije skale. Na jednoj su označeni milibari, na drugoj torri. Ta je stara jedinica nazvana po talijan skom fizičaru i matemati­čaru Torricclliju 160R — 1647) koji je 1643. godine izumio barometar. Ukoliko se pitate kako napraviti barometar pročitajte kako je to uradio Torricceli.
On je za to uzeo oko 1 m dugačku staklenu cijev, koja je na jednom kraju bila zatvorena, i napunio je živom. Zatim je tu cijev s ot­vorom prema dotje stavio u posudu koja je također bila napunjena živom. Stup žive u zatvorenoj cijevi pao je do visine od oko 76cm iznad živine površine u po­sudi. Time se dokazalo da pritisak zraka odgovara pri­tisku živinog stupca te visi­ne. 1 torr je pritisak živinog stupa visinel mm;1 miiibar je tisućiti dio atmosferskog pritiska; 1000 milibara od­govara 760 torra. U kućanstvu se upotreblja­vaju aneroidni barometri (aneroid — bez vode). Oni rade   pomoću   elastične membranske doze od metala Ona sadrži stano­vitu količinu plina. Pritisak plina iznutra i pritisak zraka Izvana su u ravnoteži. Ako se vanjski pritisak poveća, doza so stlačuje sve dok se opet ne uspostavi ravnotc ža. I obratno, kod smanje­nog se vanjskog pritiska doza liri. Ta se kretnja pre­nosi preko tlačnog zatika  na polugu  koja na­mata i odmata nit  na osovinu kazaljke. Protupotez se odvija preko spiralne opruge.Crvene i crne strelice poka­zuju kretnju pri poveća­nom, odnosno, smanje­nom zračnom pritisku.

Slični članci